Ons onderwijs

Typisch basisschool St. Willibrordus

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool St. Willibrordus alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

De basisschool St. Willibrordus werd op 1 juli 1907 als de eerste katholieke school in Drenthe geopend. De school werd vernoemd naar Sint Willibrordus, de missionaris aan wie Noord-Nederland het Christendom te danken heeft. De parochie en de kerk waren ook al naar St. Willibrordus vernoemd. In 1968 kwam er een tweede katholieke school en worden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 werden kleuterschool en lagere school samen één basisschool. We zijn nu dan ook gehuisvest in één gebouw, dat is gelegen aan de Thorbeckestraat 1 te Coevorden.

Vanaf groep 3 is ons onderwijs ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. Voor leerlingen die wat achterblijven, of juist een voorsprong nemen, kunnen we besluiten tot eventuele tijdelijke en op maat gesneden leerprogramma’s. We werken hierin met dag- en weektaken. We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam. Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten.

Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden. Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als school/stichting maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven. De vormgeving van onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf ’, en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen”.


Bekijk onze schoolambities.

Gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit

Op onze school staan leerlingen, leerkrachten en ouders in verbinding om tot een optimale, doorgaande ontwikkeling op maat te komen voor onze leerlingenOnze externe partners ondersteunen ons bij deze ontwikkeling. We maken op school gebruik van een onderwijsaanbod  dat veel ruimte biedt voor het automatiseren van basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen) en de ontwikkeling van algemene kennis. Hierbij is de kwaliteit van de instructie leidend. De referentieniveaus voor lezen taalverzorging en rekenen zijn leidend en  behaalde opbrengsten worden analytisch verklaard en geborgd, passend bij de verwachtingen die we hebben van onze leerlingen. We evalueren cyclisch en formatief. We zien de inzet van ICT als een middel om ons onderwijs te verstreken waar mogelijk. We streven ernaar om de inzet van ICT een betekenisvolle plek te geven binnen ons onderwijsaanbod. 

Ontwikkelen vanuit een stabiele basis 

Ieder kind is uniek. Iedereen kan haar of zijn talent ontwikkelen maar dat vergt altijd expliciete instructie en doelgerichte, veelvuldige oefening. Modern onderwijs begint met een gedegen basiskennis. Op de St. Willibrordus komen kinderen met plezier naar school. Kinderen worden geboren met de potentie om vaardigheden te ontwikkelen. Een veilige sociale schoolomgeving is hierbij essentieel.  Op onze school wordt deze basis gelegd. 

Lerende professionals in verbinding  

De leerkracht is directief, gezaghebbend, zorgzaam en actief en met passie betrokken bij het lesgeven en leren. We verwachten dat onze leerkrachten beschikken over de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Op de St. Willibrordus maken leerkrachten, leerlingen en ouders de school tot een plek waar geleerd wordt met en van elkaar. Dit dragen we samen uit. Op onze school worden successen gevierd. De expertise die we in huis hebben wordt ingezet en verder uitgebouwd.  Hiermee wordt de motivatie en ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd en wordt een stevige brede basis voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling gelegd. De leerkracht doet ertoe. De leerkrachten krijgen ruimte, tijd en vertrouwen om kwaliteit van lesgeven als eerste prioriteit te zien. 

 


Op onze school hebben wij twee kleutergroepen. Groep 1 en 2 zitten gecombineerd in de klas. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en veel samenwerken. In onze groepen 1 en 2 staat het leren door spel voorop. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. In het spel proberen we de kinderen uit te dagen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

We werken rondom thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van onze kleuters. Activiteiten rondom deze thema’s worden vormgegeven in uitdagende hoeken, maar ook in de grote kring en de kleine kring. Waarbij de leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. We volgen onze kleuters door ze te observeren en met deze observaties kunnen wij aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen.

Een dag in groep 1 en 2 ziet er als volgt uit:
Iedere ochtend en middag starten we een kwartier in een kleine kring. In deze kring wordt een reken- of taalactiviteit aangeboden met een klein groepje kinderen die dezelfde onderwijsbehoefte hebben op dit gebied. De overige leerlingen werken gericht aan hun tafel.

Daarna openen we de dag gezamenlijk in een grote kring. Vervolgens doen we een activiteit bijv, muziek, taal, drama, rekenen enz.

Door middel van de plantoren kiezen de kinderen wat voor activiteit zij tijdens het spelen en werken willen uitvoeren. Per week staat een verplicht (knutsel)werkje centraal, zodat ze al op jonge leeftijd kennis maken met het plannen van het werk, waarbij er een opbouw is van de hoeveelheid (verplichte) werkjes.

Pauze fruit eten (’s ochtends)

Buitenspelen

Een korte reken- taal activiteit.

Overblijven/brood eten of naar huis.

We gymmen één keer in de week in de Drostenhal (sporthal naast de school).

Natuurlijk doen we er op de St. Willibrordus alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.


Om zo goed mogelijk aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te kunnen komen en hierbij in te spelen op de 21e eeuwse vaardigheden wordt in groep 8 gewerkt volgens een nieuw leerconcept: het zgn. ‘zone-leren’. Binnen dit leren in zones willen wij gepersonaliseerd leren meer inhoud geven. Organisatorisch betekent dit dat de leerlingen binnen één basisgroep te maken krijgen met zowel leerkrachten als een vaste onderwijsassistent, afhankelijk van de instructie en ondersteuningsbehoefte. De toevoeging van een onderwijsassistent zit vooral in het werken met meerdere kleine instructiegroepen en daarnaast de dagelijkse ondersteuning van de leerkracht.

Ze hebben binnen één ruimte de mogelijkheid om hun eigen verwerkingsvorm te ‘kiezen’. Het klaslokaal wordt ingedeeld in verschillende zones waarin de leerlingen tot verwerking en instructie kunnen komen. Dit vraagt om een aanpassing binnen de ruimte, maar ook binnen het werken van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Binnen dit nieuwe werken zullen we veel vragen van zowel de kennis als de ‘skills’ van deze leerlingen. Hiermee verwachten wij beter tegemoet te kunnen komen aan de vaardigheden die onze leerlingen nodig gaan hebben, zeker in de toekomst en naar het voortgezet onderwijs toe.


Op onze school de St. Willibrordus streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, ZIEN en de Cito-Eindtoets stelt deze centraal in de diverse besprekingen. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

School- Aantal Iep score Pro VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO TL/Havo Havo Havo/VWO VWO
jaar leerlingen Basis Basis/Kader Kader Kader/TL TL/Mavo
2016-2017 23 80,8 6 5 8 4
2017-2018 37 76,9 1 6 6 14 4 6
2018-2019 46 81,7 1 2 6 16 16 5
2019-2020 39 NVT 5 4 10 15 5
2020-2021 38 77,6 1 4 16 9 4 4

Hiermee voldoen we aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan onze school.


Wij werken bij de St. Willibrordus we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.