Ons onderwijs

Typisch basisschool St. Willibrordus

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool St. Willibrordus alles aan om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te geven. Samen proberen wij het beste uit onszelf te halen. Hier kunt u lezen hoe wij werken en waar wij voor staan!

De basisschool St. Willibrordus werd op 1 juli 1907 als de eerste katholieke school in Drenthe geopend. De school werd vernoemd naar Sint Willibrordus, de missionaris aan wie Noord-Nederland het Christendom te danken heeft. De parochie en de kerk waren ook al naar St. Willibrordus vernoemd. In 1968 kwam er een tweede katholieke school en worden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 werden kleuterschool en lagere school samen één basisschool. We zijn nu dan ook gehuisvest in één gebouw, dat is gelegen aan de Thorbeckestraat 1 te Coevorden.

Vanaf groep 3 is ons onderwijs ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. Voor leerlingen die wat achterblijven, of juist een voorsprong nemen, kunnen we besluiten tot eventuele tijdelijke en op maat gesneden leerprogramma’s. We werken hierin met dag- en weektaken. We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam. Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten.

Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden. Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als school/stichting maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven. De vormgeving van onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf ’, en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen”.

Onze slogan luidt: Samen het beste uit jezelf halen.


Gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit

Op onze school staan leerlingen, leerkrachten en ouders in verbinding om tot een optimale en doorgaande ontwikkeling te bieden aan al onze leerlingen. Wij zien ouders als gelijkwaardige en educatieve partners. Waar nodig ondersteunen externen ons bij het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor onze leerlingen. We maken gebruik van een onderwijsaanbod  dat veel ruimte biedt voor het automatiseren van basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen), ontwikkeling van algemene kennis en sociaal- emotionele vaardigheden. Voor ons is kwaliteit van de instructies leidend: de leerkracht doet ertoe! De referentieniveaus voor lezen taalverzorging en rekenen zijn voor ons richtinggevend en  behaalde opbrengsten worden analytisch verklaard en geborgd, passend bij de verwachtingen die we hebben van onze leerlingen. We evalueren cyclisch en formatief. We zien de inzet van ICT als een middel om ons onderwijs te ondersteunen.

Ontwikkelen vanuit een stabiele basis 

Ieder kind is uniek, iedere leerling heeft zijn eigen onderwijsbehoeften. Vanuit onze ambitie om samen het beste uit onszelf te halen werken wij aan deze behoeften. Wij streven ernaar om ál onze leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Wij leveren hierbij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, in het hier en nu én voor de toekomst. Ons doel is om onze leerlingen klaar te maken voor het vervolgonderwijs en wij bieden daarbij kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling. Onze school biedt een veilige plaats, waar leerlingen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

Lerende professionals in verbinding  

De leerkracht doet ertoe: wij geloven in kwalitatief sterke instructies waarbij leerlingen ontvangen wat zij nodig hebben in het onderwijs. De leerkracht is de professional en hij of zij beschikt over vaardigheden die dat tot uiting brengen. Leerkrachten binnen onze school werken samen met ondersteunende professionals iedere dag vanuit passie aan goed onderwijs. Dit dragen we samen uit en leerkrachten krijgen tijd en ruimte om lessen optimaal voor te bereiden. Wij beschikken over interne expertise en gebruiken die volop. Waar nodig wordt interne expertise aangevuld met ondersteuning vanuit externe professionals. Op onze school halen wij als team hiermee ook het beste uit onszelf.  Hiermee wordt de motivatie en ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd en wordt een stevige brede basis voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling gelegd. Wij staan als team achter keuzes die wij maken en dragen dit ook uit.

 


Op onze school hebben wij twee kleutergroepen. Leerlingen die bij ons instromen en leerlingen van groep 1 en 2 zitten gecombineerd in de klas. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en veel samenwerken. In onze groepen 1 en 2 staat het leren door spel voorop. Leerlingen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. In het spel proberen we de kinderen uit te dagen om vaardigheden verder te ontwikkelen.

We werken rondom thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van onze kleuters. Activiteiten rondom deze thema’s worden vormgegeven in uitdagende hoeken, maar ook in de grote kring en de kleine kring, waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken en/of opdrachten krijgen. We volgen onze kleuters door ze te observeren en met deze observaties kunnen wij goed aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen.

Een dag in groep 1 en 2:
Iedere ochtend en iedere middag starten we een kwartier in een kleine kring van ongeveer 4 leerlingen. In deze kring wordt een reken- of taalactiviteit aangeboden met een klein groepje kinderen die dezelfde onderwijsbehoefte hebben op dit gebied. De overige leerlingen werken gericht aan hun tafel.

Aansluitend openen we de dag gezamenlijk in een grote kring. Vervolgens doen we een gezamenlijke activiteit zoals muziek, taal, drama, rekenen enz.

Door middel van de plantoren kiezen de kinderen wat voor activiteit zij tijdens het spelen en werken willen uitvoeren. Per week staat een verplicht (knutsel)werkje centraal, zodat de leerlingen al op jonge leeftijd kennis maken met het plannen van het werk. Hierin is een opbouw is van de hoeveelheid (verplichte) werkjes naarmate de leerlingen ouder worden, dit zorgt voor een soepele overgang naar groep 3.

In de kleine pauze (’s ochtends) eten de leerlingen hun fruit en drinken ze hun drinken. De pauzehap nemen de leerlingen zelf mee naar school. Aansluitend gaan de leerlingen naar buiten voor een spelmoment. Soms is er een geleide spelopdracht, op andere momenten kunnen de leerlingen naar hartelust vrij spelen op ons schoolplein. Binnenkort gaan we aan de slag met ons schoolplein en zal er een heel uitdagend plein gaan ontstaan! Tijdens het buiten spelen ontmoeten de leerlingen de peuters die de Peuterspeelzaal Op School (POS) bezoeken, dat is natuurlijk hartstikke leuk!

Op maandag, dinsdag en donderdag is er de mogelijkheid voor al onze leerlingen om op school over te blijven. De leerlingen eten dan een zelf meegebracht broodje en nemen iets te drinken. Aansluitend is er vrij spel op schoolplein.

’s Middags starten we met de kleine kring en is er aansluitend een groepsactiviteit. Deze activiteit is de ene keer gericht op de leerlingen van groep 1 en de andere keer op de leerlingen van groep 2. Het geeft ons de mogelijkheid om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling: een leerling van groep 1 kan bijvoorbeeld aansluiten bij een activiteit van groep 2 en andersom. Direct daarna is er tijd om aan de slag te gaan in één van de hoeken of met één van de werkjes van die week. Ook is er in de middag nog tijd om heerlijk buiten te spelen.

Onze kleuters gymmen één keer in de week in de Drostenhal. Deze sporthal staat naast onze school en wij gaan hier lopend naartoe. Tijdens de gymles zijn wij altijd met twee groepen tegelijk in de zaal, waardoor er ook twee leerkrachten bij de gymles aanwezig zijn.

Natuurlijk doen we er op de St. Willibrordus alles aan om uw zoon of dochter het best mogelijke onderwijs te geven. Hier kunt u lezen wat onze ambities zijn en waar wij voor staan.


Om zo goed mogelijk aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te kunnen komen én in te spelen op vaardigheden die het voortgezet onderwijs van onze leerlingen zal vragen, werken wij in groep 8 aan het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Organisatorisch betekent dit dat de leerlingen binnen één basisgroep te maken krijgen waar er voorheen bijvoorbeeld sprake is geweest van twee groepen (bijvoorbeeld groep 7a en groep 7b). In de groep zijn twee leerkrachten samen met een onderwijsassistent verantwoordelijk voor de groep. De groep wordt op basis van de instructie- en ondersteuningsbehoeften ingedeeld waarbij leerlingen hun eigen instructiebehoefte leren bepalen. De groep kan hierdoor voor de verschillende vakgebieden wisselend van samenstelling zijn, waarbij iedere leerling altijd een vast aanspreekpunt (de mentor) heeft. De onderwijsassistent is in deze groep breed inzetbaar en kan zowel een groepje leerlingen als een individuele leerling begeleiden bij het werk, het plannen van opdrachten, etc.

De leerlingen hebben binnen één groepsruimte (die bestaat uit twee aan elkaar verbonden klaslokalen) de mogelijkheid om hun eigen verwerkingsvorm te ‘kiezen’. Het klaslokaal is ingedeeld in verschillende zones waarin de leerlingen tot verwerking en instructie kunnen komen. Zo zijn er groepstafels, treinzitjes, individuele werkplekken en is er de mogelijkheid om te kiezen tussen zittend- en staand (ver)werken.

Met deze inzet kunnen wij leerlingen begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden die zij nodig zullen hebben in het voortgezet onderwijs én daarna!


Op onze school de St. Willibrordus streven we naar optimale opbrengsten voor de verschillende vakgebieden én hun sociaal/emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij. Het is onze taak om onze leerlingen mogelijkheden te bieden om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen, vanuit een veilige basis.

Ons team beoordeelt de feitelijke opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, ZIEN en de Iep eindtoets en stelt data centraal tijdens de cyclische databesprekingen gedurende een schooljaar.. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd waarbij ons uitgangspunt altijd is: ‘wat is goed voor de leerlingen, wat is goed voor de organisatie en wat is goed voor onszelf’ (in deze volgorde).

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van onze leerlingen goed te kunnen volgen doen we observaties en nemen we methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen af. Bij methodegebonden toetsen wordt geëvalueerd of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Het vervolg van het lesaanbod wordt hierop aangepast, zowel op groeps- als op individueel niveau. Bij niet-methodegeboden toetsen analyseren we leervorderingen over een langere periode (een half jaar). Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de data-analyse binnen de verschillende bouwen en met de intern begeleider. Daarnaast bieden de toetsen input bij de rapportgesprekken met de ouders, waarbij niet alleen de toetsen maar zeker ook de totale ontwikkeling van de leerling centraal staat.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

School- Aantal Iep score Pro VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO TL/Havo Havo Havo/VWO VWO
jaar leerlingen Basis Basis/Kader Kader Kader/TL TL/Mavo
2016-2017 23 80,8 6 5 8 4
2017-2018 37 76,9 1 6 6 14 4 6
2018-2019 46 81,7 1 2 6 16 16 5
2019-2020 39 NVT 5 4 10 15 5
2020-2021 38 77,6 1 4 16 9 4 4

Hiermee voldoen we aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan onze school.


Wij werken bij de St. Willibrordus handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een cyclische manier van werken, waarbij ons onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een leerling in ons onderwijs nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. We richten ons hierbij op kansen en mogelijkheden waarbij wij onderwijsondersteuning als onderwijsuitdagingen proberen te zien. Een positieve benadering van mogelijkheden is hierbij altijd ons uitgangspunt: wat is er wel, waar kunnen we aanknopingspunten vinden om verder te komen?

Op deze manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt, leerlingen werken vanuit mogelijkheden en zelfvertrouwen aan ontwikkeling. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar uiteindelijk optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toetsopbrengsten niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons onderwijs!

We proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus en volgens het expliciete directie instructiemodel (EDI). Onze leerkrachten zijn geschoold om instructies te geven die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen, regelmatig evalueren wij ons onderwijs en zijn wij met elkaar in gesprek over ons onderwijs. Indien wenselijk beschikken wij over interne- en externe expertise die wij kunnen inzetten om ons onderwijs nog verder te ondersteunen. Als het gaat om ondersteuning blijven wij in gesprek met de leerling én zijn of haar ouders. Wij vinden het belangrijk om alle betrokkenen van eerlijke en duidelijke informatie te voorzien en streven daar ook naar in ons handelen.

Het geven van kwalitatief goed onderwijs is voor ons de belangrijkste basis. Wij hebben oog voor al onze leerlingen en de daarbij behorende mogelijkheden en uitdagingen. Werken vanuit veiligheid, zelfvertrouwen en autonomie staan hierin voor ons voorop. Dat geldt voor onze leerlingen én voor ons onderwijspersoneel. Wij staan met elkaar voor kwalitatief goed onderwijs en werken hier iedere dag samen met elkaar en vanuit passie voor.