Ons onderwijs

Basisschool St. Willibrordus

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool St. Willibrordus alles aan om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te geven. Samen proberen wij het beste uit onszelf te halen. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij werken en waar wij voor staan.

De basisschool St. Willibrordus werd op 1 juli 1907 als de eerste katholieke school in Drenthe geopend. De school werd vernoemd naar Sint Willibrordus, de missionaris aan wie Noord-Nederland het Christendom te danken heeft. De parochie en de kerk waren ook al naar St. Willibrordus vernoemd. In 1968 kwam er een tweede katholieke school en worden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 werden kleuterschool en lagere school samen één basisschool. Ons schoolgebouw is gelegen aan de Thorbeckestraat 1 in Coevorden.

Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen naar leeftijd ingedeeld worden in jaargroepen. In iedere jaargroep krijgen de leerlingen lesstof aangeboden die volgens de kerndoelen van het basisonderwijs passen bij de leeftijd. Voor leerlingen die herhaling nodig hebben of leerlingen die juist een voorsprong nemen, kunnen we besluiten tot (eventueel tijdelijke) op maat gesneden leerprogramma’s. We werken van dag- naar weektaken. We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de leerlingen én ons team. Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten waarbij wij in- en externe expertise aan ons onderwijs (kunnen) toevoegen waar nodig.

Onze slogan luidt: Samen het beste uit jezelf halen.


Blijven bouwen aan een sterke school

Wij zijn een school waar leerlingen, ouders, teamleden en omgeving met elkaar samenwerken en zich verbonden voelen met elkaar. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen> In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en duidelijk. De leerkrachten geven effectieve lessen, wij werken volgens het effectieve directie instructiemodel (EDI). Wij maken gebruik van lesmethodes die up-to-date zijn en interne- en externe expertise om ons onderwijs verder te versterken.

Samen het beste uit jezelf halen

Op de St. Willibrordus ontdekken onze leerlingen wie ze zijn en wat ze kunnen, zowel cognitief, creatief als sociaal. De leerlingen zijn trots op hun eigen ontwikkeling en worden optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs. Als team maken we in gezamenlijkheid keuzes en daar staan we voor. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. We vieren successen en reflecteren op ons handelen. In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en duidelijk. Ouders zijn gelijkwaardige partners waarmee we graag samenwerken, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. We gaan respectvol met elkaar om.

Onderwijs en de toekomst

Onderwijs verandert continu. In 2026 zorgen wij ervoor dat onze basiskwaliteit (nog steeds) op orde is, waarbij wij oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Het team blijft zich continu ontwikkelen door scholing en delen van kennis en ervaringen. Er is aandacht voor het effectief verdelen van taken en verantwoordelijkheden in het team en wij blijven kijken naar mogelijkheden om ons onderwijs steeds verder te blijven versterken. Er is ruimte voor inzet en uitbreiding van interne expertise. Op het gebied van digitale geletterdheid en burgerschap werken wij aan een gedragen visie.


Op onze school werken wij in twee kleutergroepen. Leerlingen die bij ons instromen en leerlingen van groep 1 en 2 zitten gecombineerd in de klas. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en veel samenwerken. In onze groepen 1 en 2 staat het leren door spel voorop. Door middel van spel dagen we de leerlingen uit om vaardigheden verder te ontwikkelen.

We werken rondom thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Activiteiten rondom deze thema’s worden vormgegeven in uitdagende hoeken, maar ook in de grote kring en de kleine kring, waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken en/of opdrachten krijgen. We volgen kleuters door ze te observeren, met informatie vanuit deze observaties kunnen wij goed aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen.

Iedere ochtend en iedere middag starten de kleuters een kwartier in een kleine kring van vier tot zes leerlingen. In deze kring wordt een reken- of taalactiviteit aangeboden aan een klein groepje leerlingen die dezelfde onderwijsbehoefte hebben op dit gebied, dit kan herhaling of uitdaging van lesstof zijn. De andere  leerlingen in de klas werken op datzelfde moment  aan hun tafel, zij leren op deze manier ongeveer vijftien minuten zelfstandig te werken waarbij de leerkracht op afstand aanwezig is.

Na de activiteit in de kleine kring sluiten alle leerlingen van de groepen 1 en 2 aan in een grote kring. In de grote kring vindt een korte dagopening en/of een activiteit plaats. Na deze gezamenlijke activiteit vervolgen de leerlingen met een aanbod vanuit de plantoren of met een gerichte activiteit in één van de hoeken of aan tafel (het spelen en werken).

Door middel van de plantoren kiezen de leerlingen welke activiteit zij tijdens het spelen en werken willen doen. Per week staat een ‘verplicht’ (knutsel)werkje of activiteit centraal waardoor leerlingen al op jonge leeftijd kennis maken met plannen. Wij hanteren hierbij een opbouw van de hoeveelheid (verplichte) werkjes naarmate de leerlingen ouder worden, dit zorgt voor een soepele overgang naar groep 3.

In de kleine pauze (’s ochtends) eten de leerlingen hun fruit en drinken ze hun drinken. De pauzehap nemen de leerlingen zelf mee naar school. Aansluitend gaan de leerlingen naar buiten voor een spelmoment. Soms is er een geleide spelopdracht, op andere momenten kunnen de leerlingen naar hartelust vrij spelen op ons schoolplein. Sinds november 2024 kunnen wij spelen op een prachtig, nieuw (groen) en uitdagend schoolplein! Tijdens het buiten spelen ontmoeten de leerlingen de peuters die de Peuterspeelzaal Op School (POS – Kinderwereld) bezoeken, dat is natuurlijk hartstikke leuk!

’s Middags starten de leerlingen met de kleine kring en is er aansluitend een groepsactiviteit. Deze activiteit is de ene keer gericht op de leerlingen van groep 1 en de andere keer op de leerlingen van groep 2. Het geeft ons de mogelijkheid om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling: een leerling van groep 1 kan bijvoorbeeld aansluiten bij een activiteit van groep 2 en andersom. Direct daarna is er tijd om aan de slag te gaan in één van de hoeken of met één van de werkjes van die week. Ook is er in de middag nog tijd om heerlijk buiten te spelen.

Alle leerlingen gaan vijf dagen per week van 8.30u tot 14.00u naar school. We eten tussen de middag gezamenlijk op school.

De kleuters gymmen in de Drostenhal. Deze sporthal staat naast onze school en wij gaan hier lopend naartoe. Tijdens de gymles zijn wij altijd met twee groepen tegelijk in de zaal, waardoor er ook twee leerkrachten bij de gymles aanwezig zijn.

Natuurlijk doen we er op de St. Willibrordus alles aan om uw zoon of dochter het best mogelijke onderwijs te geven. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan hopen wij dat u ons weet te vinden: wij staan u graag te woord!


Om zo goed mogelijk aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te kunnen komen én in te spelen op vaardigheden die het voortgezet onderwijs van onze leerlingen zal vragen, werken wij in groep 8 aan het nadrukkelijk aan het verder ontwikkelen van deze vaardigheden. Het samenwerken tussen de groepen staat hierbij voorop door middel van gezamenlijke pauze- en gymmomenten en ook door een gezamenlijk schoolkamp, activiteiten en voorbereidingen op het vervolgonderwijs.

De leerlingen hebben binnen- en buiten het klaslokaal de mogelijkheid om hun eigen verwerkingsvorm te ‘kiezen’. De klaslokalen zijn ingedeeld in verschillende zones waarin de leerlingen tot verwerking en instructie kunnen komen. Zo zijn er groepstafels, treinzitjes, individuele werkplekken en is er de mogelijkheid om te kiezen tussen zittend- en staand (ver)werken.

Met deze inzet kunnen wij leerlingen begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden die zij nodig zullen hebben in het voortgezet onderwijs én daarna!


Op onze school de St. Willibrordus streven we naar optimale opbrengsten voor de verschillende vakgebieden én hun sociaal/emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij. Het is onze taak om onze leerlingen mogelijkheden te bieden om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen, vanuit een veilige basis.

Ons team beoordeelt de feitelijke opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem en de Iep eindtoets en stelt data centraal tijdens de cyclische databesprekingen gedurende een schooljaar. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd waarbij ons uitgangspunt altijd is: ‘wat is goed voor de leerlingen, wat is goed voor de organisatie en wat is goed voor onszelf’?

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van onze leerlingen goed te kunnen volgen doen we observaties en nemen we methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen af. Bij methodegebonden toetsen wordt geëvalueerd of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Het vervolg van het lesaanbod wordt hierop aangepast, zowel op groeps- als op individueel niveau. Bij niet-methodegeboden toetsen analyseren we leervorderingen over een langere periode (een half jaar). Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de data-analyse binnen de verschillende bouwen en met de intern begeleider. Daarnaast bieden de toetsen input bij de rapportgesprekken met de ouders, waarbij niet alleen de toetsen maar zeker ook de totale ontwikkeling van de leerling centraal staat.

De uitstroomgegevens van onze leerlingen in de afgelopen jaren zijn te vinden in onze schoolgids, deze is op te vragen bij de directeur van de school.


Wij werken bij de St. Willibrordus handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een cyclische manier van werken, waarbij ons onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een leerling in ons onderwijs nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. We richten ons hierbij op kansen en mogelijkheden waarbij wij onderwijsondersteuning als onderwijsuitdagingen proberen te zien. Een positieve benadering van mogelijkheden is hierbij altijd ons uitgangspunt: wat is er wel, waar kunnen we aanknopingspunten vinden om verder te komen?

Op deze manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt, leerlingen werken vanuit mogelijkheden en zelfvertrouwen aan ontwikkeling. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar uiteindelijk optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toetsopbrengsten niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons onderwijs!

We proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus en volgens het expliciete directie instructiemodel (EDI). Onze leerkrachten zijn geschoold om instructies te geven die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen, regelmatig evalueren wij ons onderwijs en zijn wij met elkaar in gesprek over ons onderwijs. Indien wenselijk beschikken wij over interne- en externe expertise die wij kunnen inzetten om ons onderwijs nog verder te ondersteunen. Als het gaat om ondersteuning blijven wij in gesprek met de leerling én zijn of haar ouders. Wij vinden het belangrijk om alle betrokkenen van eerlijke en duidelijke informatie te voorzien en streven daar ook naar in ons handelen.

Het geven van kwalitatief goed onderwijs is voor ons de belangrijkste basis. Wij hebben oog voor al onze leerlingen en de daarbij behorende mogelijkheden en uitdagingen. Werken vanuit veiligheid, zelfvertrouwen en autonomie staan hierin voor ons voorop. Dat geldt voor onze leerlingen én voor ons onderwijspersoneel. Wij staan met elkaar voor kwalitatief goed onderwijs en werken hier iedere dag samen met elkaar en vanuit passie voor.