Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over onze school.

Leerlingen in het basisonderwijs ontvangen, verdeeld over acht schooljaren, minimaal 7520 lesuren onderwijs. Hierin is een verdeling tussen lesuren in de onderbouw (3520 uur) en lesuren in de bovenbouw (3750 uur). Op onze school ontvangen alle leerlingen onderwijs van 8.30u tot 14.00u, vijf dagen per week. Hiermee voldoen wij (ruimschoots) aan de minimumnorm die geldt.

 

 


De ouderraad van onze school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage.

Wij gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren (*) zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, schoolreisje of schoolfeest, prijzen en versnaperingen tijdens de activiteiten.

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 45,00 per leerling.

(*)Deelname van uw zoon of dochter aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


Wij vinden het fijn om u als ouder(s)/verzorger(s) een aantal keer per schooljaar bij te praten over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Hiervoor zijn een aantal vastgestelde weken per schooljaar, deze zijn terug te vinden in de schoolkalender in Parro. De oudergesprekken vinden verdeeld over de vastgestelde week plaats waarbij er altijd één dag per week een avond beschikbaar is. De oudergesprekken vinden plaats in september, november en maart. Het eerste gesprek (in september) is altijd een omgekeerd oudergesprek: u kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht van uw zoon of dochter en u kunt de leerkracht voorzien van informatie die u van belang vindt voor ons onderwijs.

U ontvangt via Parro een uitnodiging om een geschikt moment te kiezen waarop u in gesprek kunt en wilt gaan met de leerkracht van uw zoon of dochter.

Mocht u op een ander moment in gesprek willen gaan met de leerkracht van uw zoon of dochter dan kan dat na schooltijd. Wij vragen u hiervoor wel een afspraak te maken, zodat wij ons kunnen voorbereiden op het gesprek én om te voorkomen dat verwachtingen t.a.v. een gespreksmoment tussen u en de leerkracht verschillend zijn.

 


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan is altijd ons uitgangspunt dat we die in goed overleg met elkaar kunnen oplossen. Het heeft onze voorkeur om eventuele klachten in een persoonlijk overleg met elkaar te bespreken. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg.

Wanneer u een vervolggesprek met directie wenselijk vindt kunt u contact opnemen met Moniek Soppe (directeur) via directie.willibrordus@catent.nl.

Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Linda Bruins (intern begeleider), zij is bereikbaar via ib.willibrorduscoevorden@catent.nl. Linda kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u kunnen zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van ons bestuur, Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.


Aan Catent is een Interne Klachten Commissie (IKC) verbonden.

Deze bestaat uit:

Voorzitter  : de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid              : mevrouw. A. Zandbergen
Lid              : de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:

 • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd.
 • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
 • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
 • De orde mag niet worden verstoord.

Als vervolg op deze code heeft Stichting Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent; www.catent.nl onder het kopje ‘voor ouders’.


Aan Stichting Catent is een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. (Ed) Heeremans.

Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Behalve dat Stichting Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC), is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag.
Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl


Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.

De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie  door de school houden.  In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toets-resultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.

De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind.

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. Alleen in bijzondere situaties kan in overleg met de school van de gezamenlijkheid worden afgeweken.

De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken. De hiervoor genoemde informatie maakt deel uit van het binnen Catent geldende protocol “Informatieverstrekking aan ouders”, waaraan ook de onze school zich houdt.


Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag hij/zij naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin hij/zij vijf jaar wordt, instromen in de basisschool kan vanaf de leeftijd van vier jaar. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

Van alle leerlingen die één of meerdere dagen afwezig zijn wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim dan wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaar. Zij kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.

Verzuim
Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Als leerlingen regelmatig niet op school zijn, is dat niet bevorderlijk voor schoolprestaties en sociale contacten. Gemiste instructie kan moeilijk worden ingehaald. Als uw kind ziek is of om welke reden dan ook verzuimt, vragen wij u dit voor 8.30 uur via Parro aan de school melden.

Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig. Toch zal in het kader van ‘geen kind meer thuis’, ook verzuim van 4-jarigen bekeken en beoordeeld worden door de leerplichtambtenaar.

In de maand, volgend op de vijfde verjaardag van het kind, is een kind leerplichtig. Dit houdt in dat het kind vanaf dat moment de plicht heeft om naar school te gaan. Het is volgens de leerplichtwet verboden om buiten de normale schoolvakanties vrij te nemen. Er zijn echter situaties denkbaar waarin dit toch niet anders kan. In dat geval dient buitengewoon verlof te worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Dit verlof dient drie maanden van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd. Een formulier hiervoor kunt u ophalen bij de directeur van de school. Verlof dat niet (tijdig) is aangevraagd wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Een formulier hiervoor kunt u ophalen bij de directeur van de school.

Voorwaarden:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Het verlof mag:

 • eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar.

Extra verlof moet twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolleiding. Er zijn formulieren hiervoor op school. Voor langdurig verlof is altijd toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Aanvraag van verlof voor de zomervakantie verloopt altijd via de leerplichtambtenaar, verlof direct na de zomervakantie is nooit toegestaan. Als u geen toestemming heeft en uw kind(eren) toch afwezig is (zijn), kunt u hiervoor een boete krijgen.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen of minder dient vooraf (of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering) schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Voorwaarden:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur (bij terugkeer uit het land van herkomst dient schriftelijk bewijs te worden overlegd);
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad ten hoogste 4 dagen; in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; in de 3e en 4e graad voor ten hoogste 1 dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubilea en het 12,5 25, 40, 50, 60-jarige huwelijksjubilea van ouders of grootouders voor 1 dag;
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Hiervoor vindt altijd overleg plaats tussen de directeur en de leerplichtambtenaar.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14 lid 3 van de leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. De ouders dienen een verklaring van een arts of een maatschappelijk/sociale instantie te kunnen overleggen waaruit blijkt dat een vakantie noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

 


Stichting Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Stichting Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijsgerelateerde opleidingen.

Ook onze school is een opleidings-/stageschool: wij ontvangen studenten vanuit lerarenopleiding en de opleiding tot onderwijsassistent. Studenten vormen samen een stageleergroep die binnen onze school begeleid wordt door de schoolopleider.

Een vierdejaars pabostudent van de KPZ (WPO) staat een jaar lang twee lesdagen alleen in een groep. Een vierdejaars pabostudent van NHL Stenden staat gedurende een half schooljaar drie dagen per week zelfstandig voor de groep. In beide gevallen geldt dat op de dagen dat de student aanwezig is, de leerkracht van betreffende groep taken heeft buiten de groep. Hij of zij kan dus op ieder moment bijspringen als dat nodig is. Ook de vierdejaars studenten worden begeleid door de schoolopleider.


Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels het managementstatuut heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur altijd en onmiddellijk schriftelijk in kennis van schorsing van een leerling.

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering. Het protocol “Schorsing en Verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de leerlingen én voor u als ouders. Acht jaar lang (en soms nog een jaartje langer)  is er de weg van huis naar school en weer terug. Als ouder kies je een basisschool voor je kind met zorg en dat nemen wij serieus. Wij voelen de verantwoordelijkheid die wij hierin mogen nemen en zien onze taak als belangrijke waarde voor een basis in het leven van uw zoon of dochter. Wij zijn hartstikke trots dat u deze zorg voor uw zoon of dochter aan ons wilt toevertrouwen!

Het team van de St. Willibrordus heeft voor u een schoolgids samengesteld om u te ondersteunen en van informatie te voorzien om het kiezen van een basisschool voor uw zoon of dochter iets gemakkelijker te maken. In de gids beschrijven we waar wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs hoog houden en continu proberen te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders van leerlingen die onze school reeds bezoeken. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en de resultaten die we op de St. Willibrordus behalen.

U kunt de schoolgids hier vinden. 


Ten aanzien van de voor- en naschoolse opvang (BSO) kunt u contact opnemen met Stichting Kinderwereld Coevorden, Monierweg 5b, 7741 KV Coevorden, tel.nr. 0524-524445.

 

 


Voordat de kinderen op de basisschool komen, bezoeken zij soms een peuterspeelzaal, een gastouder en/of een locatie voor kinderopvang. Wat betreft de voorschoolse educatie werken wij  nauw samen met Kinderwereld. Op onze school bieden bij een peuterspeelzaal aan, in samenwerking met Kinderwereld.

In een sfeervol en uitdagend ingericht lokaal kan uw zoon of dochter vanaf de leeftijd van ongeveer twee jaar deelnemen aan een peuterprogramma. Uw peuter doet hier samen met leeftijdsgenootjes allerlei ervaringen en indrukken op, die de ontwikkeling stimuleren. Door de fijne en intensieve samenwerking tussen Kinderwereld en onze school zal een eventuele aansluiting op en de overgang naar groep 1 bovendien gemakkelijk en soepel verlopen!

Werkende en/of studerende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kinderwereld:

Stichting Kinderwereld Coevorden

Monierweg 5b

7741 KV Coevorden

tel.nr. 0524-524445

info@kinderwereld.info

www.kinderwereld.info


Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De St. Willibrordus valt onder het samenwerkingsverband Veld Vaart Vecht https://www.veldvaartenvecht.nl/

Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs in haar scholen te realiseren, zo ook voor onze school. Dit betekent dat iedere leerling in onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling waarin wij ondersteund kunnen worden door experts vanuit het samenwerkingsverband én het expertisteam van Catent. Op deze manier kunnen wij voor heel veel leerlingen ondersteuning bieden op onze school!

 


Soms we tot de conclusie dat extra ondersteuning voor uw zoon of dochter (nog) niet het gewenste effect heeft. We gaan hierover natuurlijk met u als ouder(s) en zo mogelijk ook de leerling in gesprek. Bij deze gesprekken is naast de leerkracht altijd de intern begeleider betrokken, daarnaast ook een eventueel betrokken specialist. Samen met u bespreken we mogelijkheden waarop wij denken dat wij uw zoon of dochter het beste kunnen ondersteunen in de nabije of iets verdere toekomst. Ons doel is daarbij altijd om ‘samen het beste uit jezelf te halen’, wij blijven kijken naar mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling, waarbij de realiteit niet uit het oog verliezen.

Wij proberen ons onderwijs zo passend mogelijk te maken. In een aantal situaties kan het zijn dat we gezamenlijk tot de conclusie komen dat een extra jaar in een jaargroep (kleuterverlenging in groep 1 of 2, een doublure in groep 3 en hoger) wenselijk is. Andersom kan het ook zo zijn dat we een leerling vervroegd kunnen laten doorstromen naar een volgende jaargroep. In beide gevallen nemen wij in gezamenlijkheid beslissingen waarbij wij didactische ontwikkeling naast sociaal- emotionele ontwikkeling plaatsen en altijd adviseren in het belang van uw zoon of dochter.

 


Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool kan behalen, kan hij of zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met een goede aansluiting op het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal uitstromen. Vanzelfsprekend worden aanpassingen in ons leerstofaanbod altijd met u als ouder besproken, daarnaast vindt regelmatig (minimaal twee keer per schooljaar) overleg plaats over vorderingen van uw zoon of dochter. Onze intern begeleider is actief betrokken in het proces rondom het werken met een OPP.

 


Indien nodig kan de St. Willibrordus een beroep doen op het expertiseteam van stichting Catent én van experts vanuit het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Deze teams bestaan uit diverse specialisten met kennis op allerlei gebieden, zij kunnen laagdrempelig ondersteunend worden ingezet op onze school. Het aanvragen van expertise gaat altijd in overleg met u als ouder(s) en onze intern begeleider.

Onze school heeft daarnaast een eigen trajectbegeleider, een orthopedagoog, waarmee de intern begeleider contact kan leggen als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider heeft een adviserende rol, hij of zij kent de school goed en kan op basis  van ondersteuningsvragen gerichte adviezen geven voor de leerkracht, voor een groep leerlingen en/of voor een specifieke leerling. Een observatie kan deel uitmaken van het proces van beeldvorming. Indien nodig wordt u vanzelfsprekend op de hoogte gebracht van inzet van de trajectbegeleider.


Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een (toekomstige) leerling niet toe te laten binnen de St. Willibrordus. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouder(s)/verzorger/voogd van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Indien een bezwaar zich voordoet, willen we verzoeken u eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben 3 ouders en 3 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur en locatieleider van de school zijn adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar, deze termijn kan eenmalig met 3 jaar verlengd worden. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

(P) Wendy Snijders
(P) Richelle Boessenkool (voorzitter)

(P)Liesbeth Bulle

(O) Esther Feijen

(O)Patrick Schipper

(O) Esther Goffin


De ouderraad wordt gevormd door ouders van leerlingen van onze school. Het bestuur bestaat uit ouders die voor een periode van drie jaar gekozen zijn. In samenwerking met het team van de school organiseert de oudervereniging diverse activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Palmpasenoptocht, avondvierdaagse.

Ouderbijdrage:
Voor de financiering van activiteiten vraagt de St. Willibrordus ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op 45,- euro per leerling. Deelname aan activiteiten die de ouderraad organiseert staat los van het betalen van de ouderbijdrage.


In het Schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe voor de veiligheid van de werknemers (inzake alle met de arbeid verbonden aspecten), leerlingen en ouders/bezoekers wordt gezorgd.

Na bespreking voor advies in het schoolteam en de medezeggenschapsraad en verwerking van de adviezen is het plan ter instemming voorgelegd aan en goedgekeurd door de MR van de school. U vindt het schoolveiligheidsplan hier.


Onze school St. Willibrordus maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.