Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over onze basisschool.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

De schooltijden op de Willibrordusschool zijn als volgt:

groep uren

p/w

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

2 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

3 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

4 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

5 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

6 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

7 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8 24 ½ 8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

8.30-12.00

13.15-15.15

8.30-12.30

vrij

 


Onze school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage.

Wij gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren (*): sinterklaasfeest, het kerstfeest, schoolreisje of schoolfeest, prijzen en versnaperingen tijdens de activiteiten, afscheid groep 8 enzovoort.

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 40,- per leerling.

(*)Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


Een aantal keer per schooljaar lichten wij u in over de vorderingen van uw kind.

U krijgt van de leerkracht een uitnodiging om op een bepaalde dag en op een voor u vastgestelde tijd op school te komen.

Het eerste voortgangsgesprek vindt in november plaats, dit keer nog zonder rapport.

De andere twee voortgangsgesprekken vinden in maart en juni plaats en zijn o.a. naar aanleiding van de rapporten, waarin de resultaten van het handelen van uw kind verwerkt zijn en de wijze waarop uw kind zich in de school gedraagt.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan is altijd ons uitgangspunt dat we die in goed overleg met elkaar kunnen oplossen. Het heeft onze voorkeur om eventuele klachten in een persoonlijk overleg met elkaar te bespreken. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de locatieleider.

Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is de intern begeleider.
De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).

Deze bestaat uit:
Voorzitter    : de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid              : mevrouw. A. Zandbergen
Lid              : de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:

  • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd.
  • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
  • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
  • De orde mag niet worden verstoord.

Als vervolg op deze code heeft Stichting Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent; www.catent.nl onder het kopje ‘voor ouders’.


Aan Stichting Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. (Ed) Heeremans.

Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Behalve dat Stichting Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC), is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag.
Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl


Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.

De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie  door de school houden.  In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toets-resultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.

De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind.
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken. De hiervoor genoemde informatie maakt deel uit van het binnen Catent geldende protocol “Informatieverstrekking aan ouders”, waaraan ook de onze basisschool St. Willibrordus zich houdt.


Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht, maar uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.
De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak.

Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.

 


Stichting Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Stichting Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen.

Ook onze school is een opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle. Incidenteel ook van andere Pabo’s. Elk schooljaar komen er van deze opleidingen stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep.

Betreft het een vierdejaars Pabo student, dan neemt deze student een jaar lang één of twee dagen een groep. Deze studenten worden begeleid door de Opleider In School (OIS). Wij proberen zoveel mogelijk de rust op school te bewaken en te garanderen, waardoor wij niet op alle stageverzoeken positief reageren.


Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels het managementstatuut (versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling.

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering. Het protocol “Schorsing en Verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg. Het team van de St. Willibrordus heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op de St. Willibrordus behalen. In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Hier kunt u de schoolgids van de St. Willibrordus vinden. 


De overheid heeft aangegeven dat de school verantwoordelijk is voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang en de mogelijkheden heeft deze zelf of door een professionele organisatie uit te laten voeren. De Willibrordus heeft er voor gekozen, met instemming van de Medezeggenschapsraad, zowel de voor- en naschoolse als de tussen schoolse opvang uit te besteden aan de Stichting Kinderwereld Coevorden. Zij verzorgen dus de opvang voor de school.

Ten aanzien van de voor- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met de directeur van de school of de Stichting Kinderwereld Coevorden, Monierweg 5b, 7741 KV Coevorden, tel.nr. 0524-524445.

Ten aanzien van de tussen schoolse opvang kunt u contact opnemen met de school. U krijgt dan meteen alle bruikbare informatie.

Door de Stichting Kinderopvang wordt ten aanzien van de tussen schoolse opvang gezorgd voor:

  • een professionele TSO
  • TSO op school
  • contracten voor de TSO om te voldoen aan de wettelijke vereisten. De contracten worden pas bij aanvang van het nieuwe schooljaar opgesteld
  • per keer en per kind wordt € 2,00 in rekening gebracht. De verrekening vindt via automatische incasso plaats
  • de TSO coördinator, mevr. Susan Bakker, die voor uw vragen, aan- en/of opmerkingen bereikbaar zal zijn

De Stichting Kinderwereld Coevorden maakt voor de tussen schoolse opvang gebruik van vrijwilligers. Hierbij doen zij een oproep voor vrijwilligers. Er zal voor een goede opleiding en begeleiding gezorgd worden. Voor het verrichten van werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven. Heeft u interesse, vindt u het leuk en heeft u tijd om één of twee dagen in de week tussen de middag zorg te dragen voor een goede opvang, neem dan contact op met mevr. Susan Bakker. Zij staat op maandag, dinsdag en donderdag bij de balie in school of via het volgende emailadres, tso.willibrordusschool@catent.nl


Voordat de kinderen op de basisschool komen, gaan ze meestal naar de peuterspeelzaal of naar een kinderopvangcentrum (K.O.C.). Wat betreft de voorschoolse educatie, het peuterwerk, werkt de Willibrordus nauw samen met Kinderwereld. Met ingang november 2019 kunnen ouders gebruik maken van de ‘Peuterspeelzaal op school’, POS.

In een sfeervol en uitdagend ingericht lokaal kan uw peuter deelnemen aan een peuterprogramma. Uw peuter doet hier samen met leeftijdsgenootjes allerlei ervaringen en indrukken op, die de ontwikkeling stimuleren. Door de samenwerking tussen Kinderwereld en de St. Willibrordus zal de aansluiting op en de overgang naar groep 1 bovendien gemakkelijker en soepeler verlopen.

Werkende en/of studerende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie van Kinderwereld:

Stichting Kinderwereld Coevorden

Monierweg 5b

7741 KV Coevorden

tel.nr. 0524-524445

info@kinderwereld.info

www.kinderwereld.info


Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 dan ook zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Willibrordus valt onder het samenwerkingsverband Veld Vaart Vecht https://www.veldvaartenvecht.nl/

Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs in haar scholen te realiseren, zo ook het Onderwijsteam Coevorden. Om die reden is binnen Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling.

Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u in gesprek. Indien binnen Catent niet de gewenste expertise aanwezig is, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of uw kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een leerling is.

Ondanks de verschillende niveaus die wij aanbieden tijdens het lesgeven, kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen en een klas over te slaan. De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarbij u als ouder(s)/verzorger/voogd, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn. Dit staat beschreven in ons protocol doublure en versnellen.


Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij of zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (referentieniveau 1F of ook eind 6-niveau) zoveel mogelijk te behalen. Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een andere specialist binnen de stichting en met u als ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan onder andere de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroom resultaat naar het voortgezet onderwijs beschreven.


Indien nodig kan de St. Willibrordus een beroep doen op het expertiseteam dat voor de stichting Catent werkt. Dit team bestaat uit diverse specialisten met kennis op het gebied van onder andere leer- en gedragsproblemen, taal- en spraakproblematiek, het jonge kind, dyslexie, rekenen en dyscalculie en hoogbegaafdheid.

Onze school heeft daarnaast een eigen trajectbegeleider, een orthopedagoog, waarmee de intern begeleider contact legt als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider geeft een advies, bijvoorbeeld dat er een gesprek moet plaatsvinden met de ouders en leerkrachten erbij of dat er een specialist moet worden ingeschakeld. Voordat er een ondersteuningsvraag wordt besproken, wordt u als ouder(s)/verzorger/voogd hier uiteraard van op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd. Er kan op verschillende manieren ondersteuning worden gegeven: bijvoorbeeld via diagnostische kindgesprekken, observaties in de groep, adviesgesprekken en onderzoeken door de orthopedagoog. Deze orthopedagoog is ook bij de volgende stappen betrokken als tijdens de onderzoeken blijkt dat uw kind een ander aanbod nodig heeft.


Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een kind niet toe te laten binnen de St. Willibrordus. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouder(s)/verzorger/voogd van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Indien een bezwaar zich voordoet, willen we verzoeken u eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben 4 ouders en 4 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur en locatieleider van de school zijn adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

(P) Linda Bruins (voorzitter)
(P) Wendy Snijders
(P) Richelle Boessenkool

(P)Liesbeth Bulle

(O) Marleen Hams
(O) Marlies Bouwman

(O)Patrick Schipper

(O) Esther Goffin


De ouderraad wordt gevormd door ouders van leerlingen van onze school. Het bestuur bestaat uit ouders die voor een periode van drie jaar gekozen zijn. In samenwerking met het team van de school organiseert de oudervereniging diverse activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Palmpasenoptocht, avondvierdaagse.

Ouderbijdrage:
Voor de financiering van activiteiten vraagt de St. Willibrordus ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op 42,50 euro.


In het Schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe voor de veiligheid van de werknemers (inzake alle met de arbeid verbonden aspecten), leerlingen en ouders/bezoekers wordt gezorgd.

In de afgelopen jaren zijn al verschillende protocollen op het gebied van de veiligheid op onze school ontwikkeld of herschreven. In dit schoolveiligheidsplan komen we tot één geïntegreerd geheel. Sommige, eerder ontwikkelde protocollen, zijn als bijlage opgenomen.

Na bespreking voor advies in het schoolteam en de medezeggenschapsraad en verwerking van de adviezen is het plan ter instemming voorgelegd aan de MR.


Onze school St. Willibrordus maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.