Samen het beste uit jezelf halen.

Onze visie

Op de St. Willibrordus ontdekken onze leerlingen wie ze zijn en wat ze kunnen, zowel cognitief, creatief als sociaal. Ze zijn trots op hun eigen ontwikkeling en optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs. We zijn één team waarin we keuzes maken en daar samen voor staan. We werken in een veilige omgeving waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten. Op de St. Willibrordus vieren we successen en leren we van onze fouten. In onze communicatie zijn wij eerlijk, open en duidelijk. We spreken elkaar aan en waarderen ieders inbreng. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners waarmee we samenwerken, ieder met hun eigen verantwoordelijkheden. We gaan respectvol met elkaar om.


De St. Willibrordus is een school waar leerlingen, ouders en team samenwerken en elkaar respecteren.
Wij bieden een veilige plek, waarin leerlingen eigenaarschap hebben over de eigen ontwikkeling en optimaal zijn voorbereid op de toekomst.


De basisschool St. Willibrordus is aangesloten bij de Stichting Catent, een waarde-gestuurde stichting die zich inzet voor diversiteit. Ons denken en doen is gebaseerd op een katholiek-christelijke overtuiging, waarbij we andere overtuigingen niet uit het oog verliezen. Onze missie en visie op identiteit leiden tot kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen. De missie van Catent luidt ‘Talenten van mensen waardeN-vol ontwikkelen’.

De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als school/stichting maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar hangende domeinen: leren, leven en samenleven. De vormgeving van onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt om communicatie tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf’, en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen’.

Onze school is ook een katholieke school. Dit wil zeggen dat wij als team onze inspiratie putten uit een christelijke levensvisie en houding. Wij willen de kinderen op onze school leren respect voor elkaar en elkaars eigendommen te hebben. Rekening houden met de ander is evenzeer belangrijk. Belangrijk is ook verantwoordelijkheid te leren dragen en te aanvaarden over het eigen handelen. Ook leren we de kinderen de consequenties te aanvaarden. Met andere woorden: sociale vorming is een zeer belangrijk onderdeel van onze school. Deze uitgangspunten vindt u ook terug in ons “Pestprotocol” en in de schoolregels. Het pestprotocol ligt, naast alle andere vastgestelde protocollen, op school ter inzage.

Op onze school wordt aandacht besteed aan levensbeschouwing, waarbij levensvragen van kinderen centraal staan. Hierin wordt zeker niet het katholieke antwoord als enige naar voren gebracht. Ook voor mensen en kinderen met andere antwoorden is volop ruimte. Daarom accepteren wij vanzelfsprekend kinderen die een andere godsdienst hebben of die aangeven geen godsdienst te hebben. Op het moment dat kinderen de leeftijd hebben dat zij mee kunnen doen aan de Eerste Communie of aan het Vormsel, worden hun ouders/verzorgers benaderd door de parochie.

School en Parochie
Onze basisschool de St. Willibrordus heeft een nauw contact met de parochie H. Willibrordus. Als oudste katholieke school van Drenthe zijn we trots tot deze parochie te behoren. Het team besteedt, in samenwerking met de parochie, aandacht aan:
voorbereiding op de 1e H. Communie en het H. Vormsel, voor degenen die daaraan mee willen doen, gezinsvieringen, schoolvieringen.

In de methode proberen we kinderen op het spoor te houden van hun nieuwsgierigheid naar de grote vragen van het leven. Zoals: Waar komen we vandaan? Hoe gaan we het beste met elkaar om en met de natuur om ons heen? Waarom ben ik er eigenlijk? Waar ga je heen als je doodgaat en waarom moeten mensen vaak zoveel lijden? We gaan met de kinderen na hoe zij zelf met die vragen kunnen omgaan en hoe andere mensen dat doen. En wat mensen in onze eigen omgeving en ook in andere landen en culturen over belangrijke levensvragen denken en voelen. Op deze manier helpen we de kinderen om geleidelijk aan hun eigen weg te kiezen.

Onze school staat zeer zeker open voor kinderen van andere gezindten waarvan de ouders aangegeven hebben “niets” te zijn. We vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing. Wij gaan ervan uit dat ouders die hun kind bij ons aanmelden onze doelstellingen onderschrijven.